Svjetski dan zaštite okoliša

Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša je u proteklih četrdesetak godina izrasla u jedan od najjačih mehanizama kojima Ujedinjeni narodi podižu svijest ljudi širom našeg planeta o nužnosti uvrštavanja pitanja zaštite okoliša među goruće probleme današnjice. Također ih potiču da postanu aktivni dionici održivog i ravnomjernog razvitka te preuzmu odgovornost za očuvanje planeta. Uloga lokalne zajednice je ključna za razumijevanje važnosti pitanja zaštite okoliša i ostvarenja sigurnije i prosperitetnije budućnosti za sve. 

http://www.mzoip.hr/default.aspx?id=10379

Svjetski dan zaštite okoliša (5. lipanj) ove se godine odvija pod motom „Podignite glas, a ne razinu mora“, što je poziv na konkretnu akciju svima. Stoga će Agencija za zaštitu okoliša pokrenut portal „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“ koji sadrži podatke o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku izmjerenih na području Republike Hrvatske.


Kvaliteta zraka po prvi puta se prikazuje koristeći jedinstveni Europski indeks i omogućuje širokom krugu javnosti jednostavan uvid u kvalitetu zraka usporediv sa stanjem kvalitete zraka u EU. Podaci su ažurni i lako čitljivi te su također namijenjeni državnim i lokalnim tijelima te institucijama nadležnim za poslove zaštite okoliša, kao i stručnoj javnosti.

Agencija je ovim portalom uspješno osigurala i izvršenje obaveze izvješćivanja o kvaliteti zraka koju propisuje nova Provedbena odluka Unije u pogledu izvješćivanja o procjeni i upravljanju kvalitetom zraka.

Kako bi se na europskoj karti okoliša racionalizirala količina objavljenih informacija, što više moguće povećala korist od tih informacija, te smanjilo administrativno opterećenje, informacije moraju biti dostupne u standardiziranom strojno čitljivom obliku, a u skladu sa zahtjevima CAFE direktive o kvaliteti okolnog zraka i čišćem zraku za Europu, i INSPIRE Direktive o uspostavljanju infrastrukture prostornih informacija EU.

Uspostavljanjem ovoga portala Republika Hrvatska postala je jedna od prvih 10 zemalja članica Europske unije koja je samostalno stvorila uvjete za dostavu informacija o kvaliteti zraka u europski repozitorij podataka kojeg je uspostavila Europska Komisija i Europska okolišna agencija u skladu s navedenim direktivama.

Agencija će javno predstaviti i deseto jubilarno izdanje publikacije „Okoliš na dlanu“. Ono je posvećeno promicanju održivoga razvitka u Republici Hrvatskoj i jačanju svijesti o potrebi smanjivanja količine stakleničkih plinova, čiji su izvori ljudske aktivnosti sektora energetike, prometa, industrije, poljoprivrede i gospodarenja otpadom.

U publikaciju je po prvi puta uključena i tema pod nazivom Održiva proizvodnja i potrošnja koja pratiti učinkovito korištenje energije i resursa u okviru ekonomskog rasta. Dovoljno je dokaza da se gospodarski rast i korištenje resursa mogu odvojiti. Tvrtke koje se bave obradom otpada i recikliranjem, pročišćavanjem vode i opskrbom te obnovljivim izvorima energije neke su od najuspješnijih, s najbržim rastom proteklih godina. 

http://www.azo.hr/PredstavljanjePortalaKvaliteta01